Duże zmiany  w przyznawaniu świadczenia 500+ samotnym rodzicom. Osoby te nie mają prawa do tego świadczenia, jeśli nie ma zasądzonych od drugiego rodzica alimentów.

Wymóg ten nie ma zastosowania jedynie, gdy z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów jest niemożliwe, np. drugi z rodziców nie żyje, lub gdy ojciec dziecka jest nieznany, a także gdy sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo gdy zgodnie z orzeczeniem sądu- jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców.
Zasada ta obowiązuje również osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i alimenty.