Zleceniodawca: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300  Leżajsk ogłosił otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych  w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Leżajsk od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12. 2019 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11,  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta z Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego 23.
Oferta uzyskała akceptację Komisji konkursowej i spełnia warunki określone w ogłoszeniu konkursowym.
Wysokość przyznanych środków publicznych  - 250 000 zł.