Zleceniodawca: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk ogłosił otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Leżajsk od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.  zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.)

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta z Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego 23.
Oferta uzyskała akceptację Komisji konkursowej i spełnia warunki określone w ogłoszeniu konkursowym.
Wysokość przyznanych środków publicznych  - 54 900 zł.