Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła 1 maja 2004r. nowy system wsparcia dla rodziny. Są to następujące grupy świadczeń:

1) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka

świadczenia opiekuńcze obejmujące
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
zasiłki pielęgnacyjne
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. becikowe

W okresie od 1 listopada 2012r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

77 zł – na dziecko do ukończenia 5 – go roku życia
106 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 – go roku życia do ukończenia 18 – go roku życia
115 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 – go roku życia

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka jak również osobie pełnoletniej uczęszczającej do szkoły, jeżeli spełnia przesłanki wymienione w wyżej cytowanej ustawie

Zasiłek rodzinny zależy przede wszystkim od dochodu rodziny. Zasiłek rodzinny przysługuje uprawnionym osobom, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539,00 zł netto. Jeżeli jednak członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 623,00 zł netto.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Urodzenia dziecka
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy dołączyć m.in.:

– kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy ubiegającego się o zasiłek rodzinny

– kserokopię aktów urodzenia dzieci

– zaświadczenia z urzędu skarbowego na oddzielnych drukach albo oświadczenia (ZAŁĄCZNIK NR 5) o dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (każdego członka rodziny pełnoletniego, każdego członka rodziny osiągającego dochód) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu;
b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu;
c) wysokości należnego podatku;

– zaświadczenie albo oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 8) członków rodziny zawierające inf. o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

– oświadczenia (ZAŁACZNIK NR 7) członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

– zaświadczenie właściwego organy gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (ZAŁĄCZNIK NR 9) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłków

– oświadczenia (ZAŁĄCZNIK NR 6) członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
– dokument stwierdzający wiek dziecka (akt urodzenia)

– zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (ZAŁĄCZNIK NR 2) lub szkoły wyższej (ZAŁĄCZNIK NR 3) (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub uczy się w szkole ponadgimnazjalnej)

– dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

– orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

– oświadczenie sposób wypłaty (konto, kasa)

– inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w krajach członkowskich Unii Europejskiej